Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου;

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει για διαδικτυακές τοποθεσίες, εφαρμογές για φορητές συσκευές και ψηφιακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν συνδέσεις προς την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή τη δημοσιεύουν. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου έχει σκοπό να σας ενημερώσει ποια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με εσάς ενδέχεται να συλλέγει η Allergan plc, συμπεριλαμβανομένων των συνδεόμενων οντοτήτων μας (καλούμενες συλλογικά ως «Allergan», «εμείς», «μας» ή «εμάς»), πώς συλλέγουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, σε ποιον ενδέχεται να κοινοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας και ποια είναι τα δικαιώματα που έχετε, για να περιορίσετε τη χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας από εμάς. Στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, θα αναφερόμαστε συλλογικά στις διαδικτυακές τοποθεσίες, εφαρμογές για φορητές συσκευές και ψηφιακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν συνδέσεις προς την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή τη δημοσιεύουν ως «διαδικτυακές τοποθεσίες».

Τι είδους Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να συλλέγουμε για εσάς;

Μέσω των διαδικτυακών τοποθεσιών μας που περιλαμβάνουν συνδέσεις προς την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, θα συλλέγουμε και θα επεξεργαζόμαστε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα ονομαστικά (όπως η Διεύθυνση IP) ή που περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας, αλλά τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να ταυτοποιήσουν ότι ένας συγκεκριμένος υπολογιστής ή συσκευή προσπέλασε τη διαδικτυακή τοποθεσία μας και τα οποία, εάν συνδυαστούν με ορισμένες άλλες πληροφορίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας ταυτοποιήσουν. Λαμβάνουμε τα εν λόγω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της αλληλεπίδρασής σας με τις διαδικτυακές τοποθεσίες μας. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς μέσω των διαδικτυακών τοποθεσιών μας που περιλαμβάνουν συνδέσεις προς την παρούσα Δήλωση Απορρήτου μπορεί να περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
 • Δημογραφικά δεδομένα,
 • Ηλεκτρονικά αναγνωριστικά ταυτότητας,
 • Διεύθυνση IP,
 • Δεδομένα από τα cookie μας,
 • Cookie τρίτων, ή/και
 • Χρήση και αξιοποίηση μέσων κοινωνικήςδικτύωσης
Στις περιπτώσεις που συλλέγουμε άμεσα ταυτοποιήσιμα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για εσάς, οι ακόλουθες Δηλώσεις Απορρήτου θα σας προσφέρουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το τι θα συλλέγουμε, για ποιους σκοπούς ενδέχεται να το συλλέγουμε, σε ποιους θα το κοινολογούμε και ποια δικαιώματα έχετε, για να περιορίσετε την χρήση του από εμάς. Κάντε κλικ στις παρακάτω δηλώσεις απορρήτου που ισχύουν για τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας https://www.allergan.com/gdpr.

Πώς θα χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας;

Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας περιλαμβάνει τις περιπτώσεις όπου ενδέχεται να προβούμε σε καταγραφή, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, μελέτη, χρήση, κοινοποίηση μέσω μετάδοσης, διάδοση ή διάθεση με διαφορετικό τρόπο, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας. Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για τους εξής σκοπούς:
 • Σκοπούς συμμόρφωσης της εταιρείας μας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των δικτύων,
 • Παροχή εξουσιοδότησης, παραχώρηση, διαχείριση, παρακολούθηση και διακοπή πρόσβασης ή χρήσης των συστημάτων, των εγκαταστάσεων, των αρχείων, της περιουσίας και των υποδομών της Allergan,
 • Παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεών σας με εμάς,
 • Έλεγχο των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας για σκοπούς συμμόρφωσης,
 • Περιπτώσεις όπου υποχρεούμαστε νομικά να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
 • Στατιστική ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης που πραγματοποιούν οι προμηθευτές μας,
 • Διαχείριση διαδικτυακών τοποθεσιών ή/και
 • Δραστηριότητες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων της Παρακολούθησης Cookie Τρίτων και Δημιουργίας διαδικτυακού προφίλ βάσει Ενδιαφερόντων που θα σχετίζεται με τις αλληλεπιδράσεις σας με εμάς ή άλλους
Για οποιουσδήποτε επιπλέον σκοπούς για τους οποίους πρέπει να σας ειδοποιούμε και να λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών εκείνων που απαιτούνται από την τοπική νομοθεσία, θα λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας προτού επεξεργαστούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για τους σκοπούς αυτούς.

Σε ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας;

Η ισχύουσα νομική βάση επί της οποίας επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για τους συγκεκριμένους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω περιλαμβάνει τα εξής:
 • Βάσει της συγκατάθεσής σας: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας. Εάν επιλέξετε να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε αργότερα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας (ή να εξαιρεθείτε) επικοινωνώντας μαζί μας, όπως περιγράφεται στην παρακάτω ενότητα «πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας». Έχετε υπόψη ότι εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, αυτό δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, η οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Στις περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας βάσει συγκατάθεσης, θα σας παρέχουμε πιο λεπτομερείς πληροφορίες κατά τον χρόνο λήψης της συγκατάθεσής σας.
 • Συμμόρφωση με ισχύοντες νόμους ή εκτέλεση σύμβασης:Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να πρέπει να επεξεργαστούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για λόγους συμμόρφωσης με σχετικό νόμο/κανονισμό ή για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας βάσει σύμβασης στην οποία υπόκεισθε. Στις περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για να ανταποκριθούμε στις νομικές υποχρεώσεις μας, είναι πιθανό να μην επιτρέπεται να αντιταχθείτε σε αυτή τη δραστηριότητα επεξεργασίας, αλλά συνήθως θα έχετε το δικαίωμα να προσπελάζετε και να εξετάζετε αυτές τις πληροφορίες, εκτός εάν αυτό θα παρεμπόδιζε την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας. Στις περιπτώσεις όπου προβαίνουμε σε επεξεργασία για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις μας βάσει σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενος, ενδέχεται να μην μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την επεξεργασία, ή εάν επιλέξετε να εξαιρεθείτε ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία από πλευράς μας, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητά μας να εκτελέσουμε μια συμβατική υποχρέωση που έχουμε απέναντί σας.
 • Το έννομο συμφέρον μας:Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας βάσει των έννομων συμφερόντων μας κατά την επικοινωνία μαζί σας και τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων της εταιρείας με εσάς σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τις επιστημονικές έρευνες και τις ευκαιρίες εκπαίδευσης. Εκτός από άλλα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, όπως περιγράφεται παρακάτω, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτού του είδους την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας. Μπορείτε να δηλώσετε την ένστασή σας επικοινωνώντας μαζί μας, όπως περιγράφεται στην παρακάτω ενότητα «πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας».

Cookie και Παρόμοιες Τεχνολογίες που συλλέγουν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Web beacons Οι διαδικτυακές τοποθεσίες ενδέχεται να χρησιμοποιούν μια τεχνολογία που είναι γνωστή ως web beacon, η οποία δίνει τη δυνατότητα συλλογής πληροφοριών αρχείων καταγραφής Web. Web beacon είναι μια μικροσκοπική εικόνα σε μια ιστοσελίδα ή σε ένα μήνυμα email, σχεδιασμένη να παρακολουθεί τις σελίδες που προβλήθηκαν ή τα μηνύματα που ανοίχτηκαν. Οι πληροφορίες αρχείου καταγραφής Web συγκεντρώνονται όταν επισκέπτεστε μία από τις διαδικτυακές τοποθεσίες μας μέσω του υπολογιστή που φιλοξενεί τη διαδικτυακή τοποθεσία μας (ο οποίος αποκαλείται «διακομιστής web»). Σε ορισμένες ιστοσελίδες ή email που σας στέλνουμε, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε μια τεχνολογία που ονομάζεται «web beacon» (γνωστή επίσης και ως «action tag» ή «clear GIF technology»). Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε web beacon για να μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε ποια μηνύματα email που στείλαμε ανοίχτηκαν και εάν υπήρξε ανταπόκριση σε κάποιο από τα μηνύματά μας. Τα web beacon βοηθούν, επίσης, στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας των ιστοσελίδων, μετρώντας τον αριθμό επισκεπτών σε μια τοποθεσία ή τον αριθμό των επισκεπτών που έκαναν κλικ σε βασικά στοιχεία της τοποθεσίας. Cookie Αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιεί μαι τεχνολογία που ονομάζεται «cookie». Cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων, που μια διαδικτυακή τοποθεσία μπορεί να τοποθετήσει στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, όπου φυλάσσονται τα αρχεία του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Χάρη στα cookie, δεν χρειάζεται να πληκτρολογείτε εκ νέου ορισμένες πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές καταχώρισης, γιατί τα cookie μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιτρέψουν σε μια τοποθεσία να «θυμάται» πληροφορίες που έχει ήδη εισαγάγει κάποιος επισκέπτης. Ένα cookie συμβάλλει επίσης στην παροχή σε εσάς περιεχομένου και πληροφοριών που αφορούν συγκεκριμένα τον εκάστοτε χρήστη και παρακολουθεί τον τρόπο χρήσης ενοτήτων της διαδικτυακής τοποθεσίας. Τα cookie μπορούν να τοποθετηθούν στον υπολογιστή σας τόσο από εμάς όσο και από τρίτους με τους οποίους διατηρούμε συμβατική σχέση, όπως υπηρεσίες web analytics και διαφημιστικές υπηρεσίες δικτύου. Στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ή σε άλλο λογισμικό, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για τη διαγραφή των cookie από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, τον αποκλεισμό όλων των cookie ή τη λήψη προειδοποίησης πριν από την αποθήκευση ενός cookie. Ελέγξτε τις οδηγίες του προγράμματος περιήγησής σας για να μάθετε περισσότερα για αυτές τις λειτουργίες. Εάν απορρίψετε τα cookie, η λειτουργία της τοποθεσίας ενδέχεται να είναι περιορισμένη και ενδέχεται να μην μπορείτε να εκμεταλλευτείτε πολλά από τα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας. Χωρίς παρακολούθηση Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αποτρέψετε την παρακολούθηση της διαδικτυακής δραστηριότητάς σας. Ένας από αυτούς είναι η ρύθμιση μιας προτίμησης στο πρόγραμμα περιήγησής σας, η οποία ειδοποιεί τις διαδικτυακές τοποθεσίες που επισκέπτεστε ότι δεν επιθυμείτε να συλλέγουν ορισμένες πληροφορίες για εσάς. Η ρύθμιση αυτή ονομάζεται ως σήμα Χωρίς παρακολούθηση (Do-Not-Track – «DNT»). Έχετε υπόψη ότι, επί του παρόντος, οι διαδικτυακές τοποθεσίες και οι πηγές μας που βασίζονται στο διαδίκτυο δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα σήματα από προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο. Αυτήν την περίοδο, δεν υπάρχει κοινώς αποδεκτό πρότυπο για το τι πρέπει να κάνει μια εταιρεία εάν εντοπιστεί σήμα DNT.

Google Analytics

Ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία Google Analytics, για να συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της διαδικτυακής τοποθεσίας μας και για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ποιες ενότητες της διαδικτυακής τοποθεσίας χρησιμοποιούνται. Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί τεχνικά εργαλεία, όπως cookie που ορίζονται από την ίδια την υπηρεσία (first-party cookies) και κώδικα JavaScript, για να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες. Η υπηρεσία Google Analytics παρακολουθεί τους επισκέπτες της τοποθεσίας που έχουν ενεργοποιήσει το JavaScript. Η υπηρεσία Google Analytics παρακολουθεί ανώνυμα τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με μια διαδικτυακή τοποθεσία, παρέχοντας μεταξύ άλλων πληροφορίες σχετικά με το από πού έφτασαν οι επισκέπτες στην τοποθεσία και τι έκαναν σε αυτήν. Η υπηρεσία Google Analytics συλλέγει τις πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω από τους χρήστες. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και την ενημέρωση της διαδικτυακής τοποθεσίας, ενώ θα αξιολογούμε επίσης το εάν οι επισκέπτες της τοποθεσίας αντιστοιχούν με τα αναμενόμενα για την τοποθεσία δημογραφικά στοιχεία και θα προσδιορίζουμε πώς σημαντικά για εμάς μέρη του κοινού πλοηγούνται στο περιεχόμενο. A. Επιλογή εξαίρεσης:Η υπηρεσία Google Analytics προσφέρει επιλογή εξαίρεσης για επισκέπτες διαδικτυακών τοποθεσιών που δεν θέλουν να συλλέγονται τα δεδομένα τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την επιλογή μπορείτε να βρείτε εδώ: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. B. Χρήση των δεδομένων από την Google:Η Google και οι θυγατρικές πλήρους ιδιοκτησίας της Google δύνανται να διατηρούν και να χρησιμοποιούν, δυνάμει των όρων της πολιτικής απορρήτου (που βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.google.com/privacy.html, ή σε παρόμοια άλλη διεύθυνση URL που ενδέχεται να παρέχει η Google κατά καιρούς), τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη χρήση της Υπηρεσίας Google Analytics Information Disclosures and Sharing από εσάς.

Προσθήκες (Plugins) Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Οι διαδικτυακές τοποθεσίες μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν προσθήκες (Plugin) μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να σας διευκολύνουν να κοινοποιείτε πληροφορίες σε άλλους. Όταν επισκέπτεστε τις διαδικτυακές τοποθεσίες μας, ο υπεύθυνος λειτουργίας του plugin μέσου κοινωνικής δικτύωσης που υπάρχει στη διαδικτυακή τοποθεσία μας μπορεί να τοποθετήσει ένα cookie στον υπολογιστή σας, το οποίο επιτρέπει στον υπεύθυνο λειτουργίας να αναγνωρίζει τα άτομα που βρίσκονται στη διαδικτυακή τοποθεσία του και έχουν προηγουμένως επισκεφθεί τις δικές μας τοποθεσίες. Εάν έχετε προηγουμένως συνδεθεί στη διαδικτυακή τοποθεσία του μέσου κοινωνικής δικτύωσης ενώ περιηγείστε στη δική μας διαδικτυακή τοποθεσία, τα plugin μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να επιτρέψουν στη διαδικτυακή τοποθεσία του μέσου κοινωνικής δικτύωσης να λάβει άμεσα ταυτοποιήσιμες πληροφορίες για εσάς, οι οποίες θα καταδεικνύουν ότι έχετε επισκεφθεί τη διαδικτυακή τοποθεσία μας. Το plugin του μέσου κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να συλλέξει αυτές τις πληροφορίες για επισκέπτες που έχουν συνδεθεί σε κοινωνικά δίκτυα, είτε αλληλεπιδρούν συγκεκριμένα με το plugin στη δική μας διαδικτυακή τοποθεσία είτε όχι. Τα plugin μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται, επίσης, να επιτρέψουν στη διαδικτυακή τοποθεσία του μέσου κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιήσει σε άλλους χρήστες της διαδικτυακής τοποθεσίας του μέσου κοινωνικής δικτύωσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειές σας στη δική μας διαδικτυακή τοποθεσία. Η Allergan δεν ελέγχει κανένα μέρος του περιεχομένου των plugin μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα plugin από διαδικτυακές τοποθεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ανατρέξτε στις δηλώσεις απορρήτου και κοινοποίησης δεδομένων των εν λόγω διαδικτυακών τοποθεσιών.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Παιδιών

Αυτή η τοποθεσία δεν προορίζεται ούτε είναι σχεδιασμένη για άτομα ηλικίας μικρότερης των 16 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα από οποιοδήποτε άτομο μικρότερο των 16 ετών.

Πώς προστατεύουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας;

Χρησιμοποιούμε διοικητικά, τεχνικά και φυσικά μέτρα προστασίας, τα οποία είναι κοινώς αποδεκτά στον κλάδο, για να προστατεύουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας έναντι απώλειας, κλοπής, κατάχρησης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τροποποίησης, γνωστοποίησης και καταστροφής. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας αποκλειστικά στους εργαζομένους και στους τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας, οι οποίοι έχουν νόμιμη επιχειρηματική ανάγκη πρόσβασης σε αυτά. Θα διαβιβάζουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας αποκλειστικά σε τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας, εφόσον έχουμε λάβει γραπτές διαβεβαιώσεις ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας θα προστατεύονται κατά τρόπο σύμφωνο με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και τις πολιτικές και τις διαδικασίες απορρήτου της εταιρείας.

Σε ποιον και πότε θα γνωστοποιούμε ή θα κοινοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας;

Θα κοινοποιούμε ή θα γνωστοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στις παρακάτω οντότητες:
 • Συνδεόμενες οντότητες της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως περιγράφεται παρακάτω.
 • Τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε επί συμβάσει για την εκτέλεση υπηρεσιών για λογαριασμό μας, προκειμένου να διεξάγουν δραστηριότητες ή εργασίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας που περιγράφονται παραπάνω. Εφόσον συμβεί αυτό, θα απαιτήσουμε από τους εν λόγω τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας που τους κοινοποιούμε. Εκτός εάν ορίζεται ρητώς κάτι διαφορετικό στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οι εν λόγω τρίτοι πρέπει να συμφωνήσουν βάσει σύμβασης ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν ούτε θα γνωστοποιήσουν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που είναι απαραίτητοι για να μας παρέχουν υπηρεσίες, να εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.
 • Κρατικές υπηρεσίες, ελεγκτές και αρχές. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε κρατικές υπηρεσίες, αρχές ή ελεγκτές, για να ανταποκριθούμε σε εξουσιοδοτημένα αιτήματα για παροχή πληροφοριών ή οτιδήποτε άλλο απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή κώδικες του κλάδου.
 • Δυνητικούς ή υφιστάμενους τρίτους αγοραστές. Εάν αποφασίσουμε να αναδιοργανώσουμε ή να εκχωρήσουμε την επιχείρησή μας μέσω πώλησης, συγχώνευσης ή εξαγοράς, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε υφιστάμενους ή πιθανούς αγοραστές. Θα απαιτήσουμε από τους εν λόγω αγοραστές να διαχειριστούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Πώς διαβιβάζουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε διεθνές επίπεδο;

Ενδέχεται να διαβιβάζουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στις συνδεόμενες οντότητες της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορείτε να βρείτε τις επωνυμίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των συνδεόμενων οντοτήτων της Allergan στη διαδικτυακή τοποθεσία https://www.allergan.com/home. Επιπλέον, αυτές οι συνδεόμενες οντότητες ενδέχεται διαβιβάζουν περαιτέρω τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στις άλλες συνδεόμενες οντότητες της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ορισμένες συνδεόμενες οντότητες της εταιρείας και η βάση δεδομένων τους ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες, όπου δεν διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων παρόμοιο με αυτό που διασφαλίζουν οι νόμοι της χώρας στην οποία διαμένετε. Παρόλα αυτά, απαιτείται από όλες τις συνδεόμενες οντότητες της εταιρείας να διαχειρίζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και τις πολιτικές και διαδικασίες απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της εταιρείας. Δήλωση σχετικά με την Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας-ΗΠΑ:Η Allergan και οι συνδεόμενες οντότητες αυτής στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να λάβουν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα από άτομα που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και στην Ελβετία. Συμμορφωνόμαστε με τις Αρχές της Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας-ΗΠΑ (Αρχές Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου) ως προς τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον ΕΟΧ και την Ελβετία. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση ανάμεσα στους όρους της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου και στις Αρχές της Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου, θα υπερισχύουν οι Αρχές της Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου και για να δείτε την πιστοποίησή μας, μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία https://www.privacyshield.gov/. Το Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Διαφορών (International Centre for Dispute Resolution – ICDR) ενεργεί ως τρίτος πάροχος επίλυσης διαφορών της εταιρείας, όπως απαιτείται από το Πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου. Εάν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρείας με την Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας ή να επικοινωνήσετε με το ICDR στη διαδικτυακή τοποθεσία http://go.adr.org/privacyshield.html. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μπορείτε να ζητήσετε δεσμευτική διαιτητική απόφαση. Η εταιρεία μας υπόκειται στις εξουσίες διεξαγωγής ερευνών και επιβολής του νόμου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (Federal Trade Commission – FTC) των ΗΠΑ σε σχέση με την τήρηση από πλευράς μας των Αρχών της Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε επί συμβάσει για την εκτέλεση υπηρεσιών για λογαριασμό μας, προκειμένου να διεξάγουν δραστηριότητες ή εργασίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας που περιγράφονται παραπάνω. Οι τρίτοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε υποχρεούνται δυνάμει συμβάσεως να συμμορφώνονται με ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής ενός έγκυρου μηχανισμού για τη διασυνοριακή διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κατοίκων ΕΕ με σκοπό τη λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατοίκων ΕΕ, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της «επάρκειας» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστοποιήσεις για την Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ ή/και Ελβετίας-ΗΠΑ, ή/και την εκτέλεση των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διασυνοριακές διαβιβάσεις των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας από την εταιρεία, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που περιγράφονται στην παρακάτω ενότητα «πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας».

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας;

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας θα διατηρούνται για όσο διάστημα διαρκεί η μεταξύ μας σχέση. Θα αποθηκεύουμε και θα διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς σύμφωνα με την Εταιρική Πολιτική Διατήρησης Αρχείων. Στη συνέχεια, θα αρχειοθετούνται ή θα διαγράφονται. Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των πρακτικών διατήρησης της εταιρείας μας στη διαδικτυακή τοποθεσία https://www.allergan.com/home. Έχετε υπόψη ότι ορισμένες πληροφορίες μπορεί να διατηρούνται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, εάν εξακολουθούμε να έχουμε υποχρεώσεις απέναντί σας ή εάν απαιτείται από την τοπική νομοθεσία.

Συνδέσεις προς Διαδικτυακές Τοποθεσίες Τρίτων

Για την ευκολία των επισκεπτών μας, αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις σε άλλες τοποθεσίες, ιδιοκτησίας και λειτουργίας τρίτων, οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες που περιγράφουμε στο παρόν δεν ισχύουν για αυτές τις τοποθεσίες. Δεν φέρουμε ευθύνη για τη συλλογή ή χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από ή σε οποιαδήποτε τοποθεσία τρίτου. Ως εκ τούτου, αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν χρήση από τρίτους των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αποκτήθηκαν μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας του εν λόγω τρίτου. Συνιστούμε να επικοινωνείτε με τις εν λόγω τοποθεσίες άμεσα, για πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου, ασφάλειας, συλλογής δεδομένων και διανομής που εφαρμόζουν.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε το δικαίωμα να δείτε και να λάβετε αντίγραφο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας που διατηρούμε, συμπεριλαμβανομένου ηλεκτρονικού αντιγράφου, καθώς και να μας ζητήσετε να προβούμε σε τυχόν διορθώσεις σε ανακριβή ή ελλιπή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους τα παρείχατε, να περιορίσουμε τον τρόπο που εξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε συγκεκριμένους περιορισμένους σκοπούς στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η διαγραφή, ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας από την εταιρεία μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μπορείτε να ζητήσετε να αποστείλουμε αντίγραφο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε τρίτο που θα ορίσετε εσείς. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας, όπως περιγράφεται στην παρακάτω ενότητα «πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας». Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή (βλ. λεπτομέρειες στην παρακάτω ενότητα «Νομική προστασία»), εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας παραβιάστηκαν.

Τι θα συμβεί εάν αναθεωρήσουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου;

Κατά καιρούς ενδέχεται να προβαίνουμε σε αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ώστε να αντικατοπτρίζονται αλλαγές ως προς τις νομικές υποχρεώσεις μας ή τους τρόπους με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας. Θα σας κοινοποιούμε τυχόν ουσιώδεις διορθώσεις στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, οι οποίες θα τίθενται σε ισχύει αφ’ ης στιγμής κοινοποιηθούν.

Πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή προβληματισμούς;

Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) στην ΕΕ της Allergan, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες:
 • Για να κάνετε ερωτήσεις,
 • Για να υποβάλετε προβληματισμό ή καταγγελία,
 • Για να εξαιρεθείτε από ένα πρόγραμμα ή μια υπηρεσία ή/και
 • Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης, της διόρθωσης, της φορητότητας, της ένστασης, του περιορισμού και της διαγραφής.
ΥΠΔ στην ΕΕ της Allergan Ταχυδρομική διεύθυνση: Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, UK Διεύθυνση email: IR-EUDPO@allergan.com

Τι είδους νομική προστασία έχετε στη διάθεσή σας;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ως προς την προστασία του απορρήτου και των δεδομένων σας, ή εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε κάποιο πρόβλημα απευθείας μαζί μας και θέλετε να υποβάλετε καταγγελία, επικοινωνήστε με την αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας σας ή την κύρια εποπτική αρχή της Allergan για την προστασία δεδομένων: Irish Data Protection Commissioner (Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας) Ταχυδρομική διεύθυνση: Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois Αριθμοί τηλεφώνου: +353 57 8684800 +353 (0)761 104 800 Διεύθυνση email: info@dataprotection.ie